Filosofi/arbeidsmåte

I de senere år har vi sett en økende interesse for mental trening og betydningen av psykologiske faktorer for prestasjon. 
Dette er veldig gledelig, men det medfører også et økende krav til en tydelig forankret profesjonalitet i vårt arbeid.

Hovedhensikten med dette dokumentet er å etablere en felles grunnleggende profesjonell filosofi som skal være førende for våre arbeidsmetoder med utøvere og trenere.

Hele mennesket

En toppidrettsutøver er toppidrettsutøver 24 timer i døgnet, og tilpasser sin tilværelse etter det. Samtidig erfarer vi at toppidrettsutøvere har en bedre hverdag, utvikler seg bedre og presterer bedre på sikt dersom deres identitet rommer mer enn det å være toppidrettsutøver. Dette innebærer for eksempel at utøveren er trygge på seg selv, har en god selvfølelse og opplever å ha verdi uavhengig av prestasjon. Vi i avdeling for idrettspsykologi er opptatt av å bistå og ivareta hele mennesket og bidra til å fremme idrettsglede, mestring og trivsel i arbeidet med å utvikle maksimale idrettslige prestasjoner.

Å bli toppidrettsutøver er en prosess

Utøvere går gjennom ulike faser i sin utviklingsprosess [1]. I møtet med de ulike fasene stilles det nye krav som utøveren må mestre for å utvikle seg videre. Det ligger med andre ord et potensiale for vekst i en slik overgangsfase. Samtidig er det viktig å anerkjenne at utøvere kan oppleve motgang. Det blir derfor viktig at utøvere ser på motgang som en naturlig del av prestasjonsutviklingen og utvikler strategier for å håndtere motgang.

Den mentale treningen går hånd i hånd med den fysiske treningen

For å utvikle gode mentale ferdigheter, og anvende disse med høy kvalitet på trening og i konkurranse, så kreves det systematisk trening over tid. En viktig del av vårt arbeid er å bidra til å optimalisere kvaliteten på denne treningen. Vi arbeider med å i størst mulig grad integrere den mentale treningen i den daglige tekniske, taktiske og fysiske treningen.

Utøveren i kontekst

Hver utøver har sin egen personlighet og identitet som former den de er, deres tanker, følelser og handlinger. Utøvere er også en del av et miljø med sin egen kultur hvor de må etablere relasjoner og tilpasse seg ulike situasjoner og mennesker, samtidig som de skal føle at det er trygt å være seg selv. For oss som fagpersoner er det avgjørende å forstå denne kompleksiteten for å kunne hjelpe den enkelte best mulig. Det å sikre at utøvere har gode relasjoner til de rundt seg, og at vi selv har gode relasjoner med de vi samarbeider med er derfor svært viktig for oss.

Faglig forankring og metodikk

Vårt teoretiske grunnlag er evidensbasert og favner bredt. Det består blant annet av utvikling- og læringsteori, motivasjonsteori, psykobiologisk teori, kognitiv teori, sosialpsykologi, humanistisk psykologi, klinisk psykologi, og persepsjonspsykologi. Vi er opptatt av å ha en praktisk tilnærming, og vi tar gjerne i bruk ulike deler av de forskjellige perspektivene ut fra hva den enkelte utøver har behov for og opplever fungerer. Olympiatoppens modell for utvikling av mentale ferdigheter står sentralt. Utover samtalen, og praktisk trening, er observasjon en viktig del av vårt arbeid. Vi benytter oss også av biofeedback, neurotracker og oppmerksomhetstrening (mindfullness) i utviklingen av mentale ferdigheter.

Etikk og etisk refleksjon

Etikk og etisk refleksjon er viktig for oss. Etikk handler om hvordan vi samarbeider med enkeltutøvere og de miljøene vi er en del av, både når det gjelder fag og på det personlige plan. Vi treffer mange ulike personer, og tar del i mange ulike miljøer. Det krever derfor, i tillegg til faglig tyngde, at vi har gode menneskekunnskaper, evner å tilpasse kommunikasjonen vår, og har en god forståelse for hva toppidrett dreier seg om. Videre er vi opptatt av at arbeidet vårt skal være vitenskapelig forankret, at vi er faglig oppdaterte, og at vi kun jobber innenfor våre kompetanseområder. Dette betyr at vi ikke gjennomfører intervensjoner som er i strid med faglige eller etiske normer.

Sentralt i vår etiske standard står taushetsplikten, og vi har som mål å møte den enkelte utøver på en ikke-dømmende måte. Våre samtaler er fortrolige slik at utøvere skal være trygge på at de kan være åpne og ærlige. Samtidig er det viktig å erkjenne at treneren spiller en sentral rolle i en utøvers utvikling. Vi arbeider derfor tett med utøvere for å finne ut hvordan vi kan involvere treneren i den prosessen vi jobber med. Det er viktig at dette gjøres på utøvernes premisser, på en slik måte at de føler seg trygge og ivaretatt.

Kvalitet i vårt praktiske arbeid

Gjennom Olympiatoppens visjon «Sammen om de store prestasjonene» ønsker vi som fag-personer å være en sentral støttefunksjon for Olympiatoppens stipendutøvere og de ulike landslag. Vi er opptatt av at landslagstrenere og deres støtteapparat opplever oss som en viktig ressurs i deres arbeid med å skape utviklings- og prestasjonsmiljøer i verdensklasse. Dette skal ikke stå i motsetning til å bidra med utvikling og idrettsglede for den enkelte utøver. For at vi skal kunne få til dette er det viktig at våre bidrag faglig sett er i det internasjonale toppsjiktet.


[1] Eks: overgangen fra junior til senior, uttak til ulike landslag, å gå fra å konkurrere i nasjonale mesterskap til å konkurrere internasjonalt, etablere seg som toppidrettsutøver på et høyt internasjonalt nivå, og karriereslutt.