Strategi

Olympiatoppens strategiplan 2023-2028 bygger videre på Toppidrettsmodellen 2022, de overordnede mål og føringer i norsk idretts strategiske styringsdokument «Idretten vil og Idretten skal», evalueringsrapporten «Utvikling i utfordrende samhandling», og resultatet av prosjektet OLT Videre. Planen beskriver en fullintegrert modell for norsk toppidrett, som gjelder både de olympiske, paralympiske og ikke-olympiske idretter som Olympiatoppen samarbeider med.

Parastrategien for norsk idrett har ambisjonen «Én idrett – like muligheter», og formålet er at idretten skal tilby like muligheter for alle, og at alle skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd i møtet med norsk idrett.