BD452DA9-7C6C-4098-A283-43B63D59C2C5_1_105_c.jpeg

Nye muligheter for langsiktige utviklingsprosjekter

30. mai 2022 Jan Wojtaszek

Sparebankstiftelsen DNB fortsetter samarbeidet med Olympiatoppen i arbeidet med langsiktige utviklingsprosjekter.

Olympiatoppen ønsker å etablere inntil 10 langsiktige utviklingsprosjekter sammen med særidrettene. Prosjektene har tiltenkt oppstart høst/vinter 2022, med en varighet på inntil 5 år. Minimum 40% av prosjektene skal inkludere paralympiske utøvere/miljøer.

Norge har ambisjon om å være en ledende toppidrettsnasjon med verdibasert prestasjonskultur som leverer stolte idrettsopplevelser til det norske folk, nå og i fremtiden. Et overordnet mål i «langtidsplanen Idretten vil» er «flere nye medaljer» gjennom å gjøre «de beste bedre», «de beste flere» og «skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere».

Olympiatoppen ønsker å bidra til å skape utviklingsmuligheter for morgendagens toppidrettsutøvere gjennom arbeid med prioriterte, langsiktige og tydelig definerte utviklingsprosjekter, der særidrettene eier og drifter prosjektene i tett samspill med Olympiatoppen. Prosjektene skal bidra til å styrke mangfoldet i norsk toppidrett ved å muliggjøre at flere unge utøvere kan «gi drømmen en sjanse» og utvikle seg til internasjonale toppidrettsutøvere, forbilder og rollemodeller. Prosjektene må ha en tydelig langsiktig og troverdig plan for talentutvikling som skal føre til overordnet målsetting om «flere nye medaljer».

Målgruppe:

Målgruppen er unge utøvere mellom 15-25 år og deres utviklingsmiljøer, med ambisjoner og potensiale om fremtidige internasjonale toppresultater.

Kriterier:

Særforbund skal ha:

  • Mål, ambisjoner og strategi for måloppnåelse for å nå høyeste nivå i internasjonale

    konkurranser og har prestasjonsmiljøer med utøvere som kan nå høyt internasjonalt nivå

  • En tydelig langsiktig og troverdig plan for talentutvikling som skal føre til måloppnåelse i

    prosjektet

  • God organisering og tydelige idrettslige karriereveier

Organisering:

Eierskap og drift av utviklingsprosjektene skal ligge i den enkelte særidrett. Olympiatoppens enhet for talentutvikling vil i nært samspill med Olympiatoppens coacher bidra med å kvalitetssikre, utfordre og støtte særidrettene i prosjektgjennomføringen.

Utvelgelsesprosess:

For særforbund som ønsker å søke om langsiktig utviklingsprosjekt vil det bli avholdt obligatorisk informasjonsmøte på Teams den 30.05.22 kl 12.30 – 13.30.

I etterkant av informasjonsmøtet skal aktuelle/interesserte forbund utarbeide søknad (max 2 sider), med søknadsfrist 14.08.22. Søknaden skal tydeliggjøre at målgruppe og kriterier er tilfredsstilt, samt beskrive langsiktige mål og en tydelig og troverdig plan for måloppnåelse.

På bakgrunn av søknader vil aktuelle særforbund bli invitert til nærmere dialog i uke 36/37 for konkretisering og tydeliggjøring av potensielt prosjekt.

Endelig utvelgelse av prosjekter vil skje innen 16.10.22.

For spørsmål og mer informasjon om langsiktige utviklingsprosjekt, ta kontakt med Jan Wojtaszek.

Jan Wojtaszek
Jan Wojtaszek
Utviklingskonsulent

Jan Wojtaszek
Jan Wojtaszek
Utviklingskonsulent