Oppdrag

Enhet for talentutvikling har som hovedmål å stimulere utøvere og trenere til å jobbe målrettet etter en langsiktig plan, for å skape de beste forutsetningene for en kommende toppidrettskarriere.

Vi fokuserer på langsiktig tenkning, mestrings- og utviklingsfokus og en helhetlig utvikling av mennesket. I tillegg jobber vi med å kvalitetssikre private toppidrettsgymnas.

Kkvalitetssikring av private toppidrettsgymnas

Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å kvalitetssikre godkjenning av private skoler («toppidrettsgymnas») som søker om ekstrabevilgninger fra staten.

Hovedansvar for unge utøveres idrettslige utvikling har klubber/særforbund/særkretser. I noen tilfeller vil ulike skoler være samarbeidspartnere for klubb/krets/forbund i deler av utviklingsprosessen. Uansett utviklingsarena, skal virksomheten følge intensjonene i
Olympiatoppens filosofi for utvikling av idrettstalenter.

Overordnede mål

Idrettens overordnede mål for videregående skoler som tar ansvar for deler av utviklingen av unge idrettstalenter på vei mot toppidrettsnivå er:

 • Skolene skal bidra til å utvikle selvstendige mennesker som har sterkt eierforhold til egen karriere og i samråd med andre er i stand til å ta ansvar for sin egen utvikling.
 • Skolene skal sette den enkeltes og lagets utvikling i langsiktig perspektiv gjennom å skape gode treningsarenaer for utvikling av utøvernes forutsetninger for senere å drive idrett på høyt nivå.
 • Skolene skal i samråd med utøvernes klubb/krets/forbund legge det idrettslige tilbudet til rette på en slik måte at det stimulerer til optimal utvikling og til at lysten for videre satsinger minst like høy ved avslutning av videregående skolegang som ved starten.
 • Skolene har hovedansvar for at elever i utdanningsløp tilrettelagt for utvikling i idrett, gjennomfører en skolegang som gir et tilstrekkelig grunnlag for høyere utdanning og/eller framtidig yrkesvalg.

Kvalitetskrav - 10 grunnsetninger

 1. Toppidrettstilbudene skal i prinsippet være åpne for kvalifiserte søkere fra hele landet, og den enkelte skole har ansvar for inntak.

 2. Skolen skal ha fullstendige årsplaner for den idrettslige aktiviteten.

 3. Lærerstaben skal ha innsikt i og forståelse for totalbelastning idrett/skole.

 4. Trenere ved skolene skal ha høy kompetanse på utvikling av idrettstalenter, sikres kontinuerlig utvikling, ha tydelig ansvar og gis mulighet til å praktisere trenergjerningen.

 5. Trenerne skal i samarbeid med skolens ledelse legge vekt på å skape et stimulerende miljø der elevene opplever en treningshverdag med fokus på utvikling og mestring.

 6. Skolen har ansvar for at elevene får tett oppfølging fra trener(e) og for at det er et godt samarbeid med elevenes øvrige idrettsmiljø.

 7. Det skal finnes gode anlegg og treningsmuligheter, korte avstander og god transport.

 8. Skolen skal praktisere toppidrettens verdigrunnlag.

 9. Skolen skal legge til rette for helhetlig utvikling av unge idrettstalenter.

 10. Skolen har ansvar for at elevene får karriereveiledning.

Mer informasjon om kvalitetsksikring av private toppidrettsgymnas: 

Kvalitetskriterier videregående skoler med tilrettelagt utdanningsløp for unge idrettstalenter
Jan Wojtaszek
Jan Wojtaszek
Utviklingskonsulent