Olympiatoppens utøverstipend – Individuelle utøvere

Søknadsfrist for vinteridretter er 20. april. Neste søknadsfrist for sommeridretter er 20. november.

Trykk her for å gå direkte til søknadsskjema (ekstern side)

1.0 Generelle krav for tildeling av individuelt utøverstipend

Olympiatoppens individuelle utøverstipender tildeles individuelle utøvere, utøvere som konkurrerer i par og andre konkurransesammensetninger under forutsetning av at kombinasjonene er av varig karakter.

Stipendmidler fra Olympiatoppen tildeles etter en totalvurdering av utøveren med utgangspunkt i oppnådde idrettslige resultater forutsatt at

 1. Utøveren oppfyller vilkårene fastsatt i 2.0, 3.0 eller 4.0 nedenfor.
 2. Utøveren undertegner på en stipendutøveravtale, hvor det fremgår at utøveren blant annet er innforstått med at det er en forutsetning for tildeling av stipendmidlene at utøveren opptrer i tråd med NIFs formål, virksomhet eller kjerneverdier, og ikke har brukt eller vil bruke doping.
 3. Utøveren rapporterer og undertegner på rapportering for bruk av kosttilskudd

2.0 A-Stipend

2.1 Kriterier

Prestasjonskriterier

Resultater som utløser tilbud om A-stipend:

 • Medalje i olympiske leker (OL) eller Paralympics (PL)


Resultater som etter nærmere vurdering kan utløse tilbud om A-stipend:

 • Toppresultater i OL, PL, VM, i spesielle tilfeller EM, og/eller konkurranser på tilsvarende nivå
 • Plassering blant de tre beste i verdenscup sammenlagt i olympiske eller paralympiske idretter

Manglende resultater i en sesong.

Selv om resultater i forhold til kriteriene uteblir en sesong (som følge av skade, graviditet el), kan utøveren tildeles stipend det påfølgende år.

Inntektsgrenser - avkortning

For utbetaling av A-stipend gjelder følgende inntektsgrenser:

 1. Inntil kr. 500 000: Fullt stipend
 2. Kr. 500 000 – kr. 620 000: Forholdsmessig avkortning tilsvarende det beløpet som overskrider inntektsgrensen. F.eks. vil en inntekt på kr. 525 000 medføre kr. 25 000 reduksjon i stipendmidler.
 3. Over kr. 620 000: Ingen utbetaling.

Utdeling av stipend fra Olympiatoppen er gjenstand for behovsprøving, og man plikter å gi riktige opplysninger om inntektsforhold. Følgende skal tas med i inntektsbeløpet:

 • Lønn
 • Honorar
 • Stipend fra andre enn Olympiatoppen
 • Bonuser
 • Premiepenger
 • Sponsoravtaler
 • Inntekt/utbytte opptjent i AS evt. andre selskapsformer tilknyttet idrettsaktiviteten
 • Evt. andre inntekter som ikke er nevnt ovenfor

Inntektene oppgis i det året man har opptjent/vunnet (uavhengig om det settes inn på fond eller ikke).

Utøvere med inntekt over kr. 620 000

Utøvere som er kvalifisert for A-stipend, men som har inntekt over kr. 620 000, har de samme rettighetene til tjenester ved Olympiatoppens treningssenter som øvrige A-stipendutøvere, se pkt. 2.4. Dette forutsetter at særforbundet også søker for disse utøverne, og det stilles samme krav til disse om undertegning av egenerklæringsskjema og rapporteringsskjema for bruk av kosttilskudd.

Utøvere med inntekt over kr. 620 000 som utløser ekstra utviklingsstipend

En utøver som er kvalifisert for A-stipend, men som har inntekt over kr. 620 000, vil normalt utløse et utviklingsstipend til sin idrett. Det er en forutsetning at utøverens særforbund foreslår kandidater til utviklingsstipendet innen tre – 3 - måneder etter at tildelingsbrev om stipend er sendt til forbundet. I tillegg må A-stipendutøveren som utløser utviklingsstipendet, ha undertegnet på den tilsendte egenerklæringen og kosttilskuddsskjemaet.

2.2 Søknadsprosedyre

Landslagstreneren/ sportssjefen i det enkelte særforbund fyller ut søknadsskjemaet for sin gren og sender dette til Olympiatoppen innen følgende frister:

 • For sommeridretter: 20. november
 • For vinteridretter: 20. april

Stipendet tildeles for ett år av gangen

2.3 Beløpsstørrelse

Det individuelle A-stipendet er på kr. 120 000, med mindre det er grunnlag for avkortning jf. pkt. 2.1.

2.4 Tjenester ved Olympiatoppens treningssenter

Følgende tjenester tilbys ved Olympiatoppens treningssenter:

 • Gratis trening ved senteret
 • En personlig kvote til testing, faglig støtte og helsetjenester
 • En personlig kvote lunsjbilletter
 • Et kornmåltid hver dag
 • Sportsprodukter under/etter trening
 • Mulighet for massasje

Utbetaling

Halvparten av stipendet blir utbetalt så snart egenerklæringsskjema og skjema for rapportering om bruk av kosttilskudd er underskrevet og levert til Olympiatoppens kontaktperson. Frist for innlevering av disse skjemaene er en – 1 - måned etter at tildelingsbrev om stipend er sendt ut. Den andre halvparten blir utbetalt i juli/august for sommeridrettene og januar for vinteridrettene.

3.0 B-STIPEND

3.1 Kriterier

Stipendet kan etter nærmere vurdering tildeles utøvere som presterer nært opp til kravene for A-stipend i sin idrett gjennom:

 • Sterke plasseringer i OL, PL og VM
 • Særdeles gode resultater i EM og verdenscup, eller i konkurranser på tilsvarende nivå

Stipendet kan tildeles utøvere som har hatt A-stipend tidligere.

Inntektsgrenser - avkortning

For utbetaling av B-stipend gjelder følgende inntektsgrenser:

 1. Inntil kr. 500 000: Fullt stipend.
 2. Kr. 500 000 – kr. 570 000: Forholdsmessig avkortning tilsvarende det beløpet som overskrider inntektsgrensen. F.eks. vil en inntekt på kr. 525.000 medføre kr. 25 000 reduksjon i stipendmidler.
 3. Over kr. 570 000: Ingen utbetaling

Utdeling av stipend fra Olympiatoppen er gjenstand for behovsprøving, og man plikter å gi riktige opplysninger om inntektsforhold. Følgende skal tas med i inntektsbeløpet:

 • Lønn
 • Honorar
 • Stipend fra andre enn Olympiatoppen
 • Bonuser
 • Premiepenger
 • Sponsoravtaler
 • Inntekt/utbytte opptjent i AS evt. andre selskapsformer tilknyttet idrettsaktiviteten
 • Evt. andre inntekter som ikke er nevnt ovenfor

Inntektene oppgis i det året man har opptjent/vunnet (uavhengig om det settes inn på fond eller ikke).

3.2 Søknadsprosedyre

Det er samme prosedyre og samme skjema som for A-stipendet, se pkt. 2.2. Utøvere som ikke kvalifiserer til A-stipend, blir vurdert til B-stipend.

3.3 Stipendets størrelse

Det individuelle B-stipendet er på kr. 70 000, med mindre det er grunnlag for avkortning jf. pkt. 3.1.

3.4 Tjenester ved Olympiatoppens treningssenter

Følgende tjenester tilbys ved Olympiatoppens treningssenter:

 • Gratis trening ved senteret
 • En personlig kvote til testing, faglig støtte og helsetjenester
 • En personlig kvote lunsjbilletter
 • Et kornmåltid hver dag
 • Sportsprodukter under/etter trening
 • Mulighet for massasje

3.5 Utbetaling

Se punkt 2.5

4.0 UTVIKLINGSSTIPEND

4.1 Kriterier

Stipendet kan etter nærmere vurdering gis til unge utøvere under 24 år som gjennom god resultatutvikling i internasjonale mesterskap og konkurranser viser at muligheten for å nå verdenstoppen i sin idrett er stor.

I spesielle tilfeller kan også utøvere over 24 år tildeles utviklingsstipend.

Utviklingsstipend kan også utløses ved at en A-stipendutøver overskrider inntektsgrensen. Se pkt. 2.1 ovenfor.

Inntektsgrenser - avkortninger

For utbetaling av utviklingsstipend gjelder følgende inntektsgrenser:

 1. Inntil kr. 500 000: Fullt stipend.
 2. Kr. 500 000 – kr. 560 000: Forholdsmessig avkortning tilsvarende det beløpet som overskrider inntektsgrensen. F.eks. vil en inntekt på kr. 525.000 medføre kr. 25 000 reduksjon i stipendmidler.
 3. Over kr. 560 000: Ingen utbetaling.

Utdeling av stipend fra Olympiatoppen er gjenstand for behovsprøving, og man plikter å gi riktige opplysninger om inntektsforhold. Følgende skal tas med i inntektsbeløpet:

 • Lønn
 • Honorar
 • Stipend fra andre enn Olympiatoppen
 • Bonuser
 • Premiepenger
 • Sponsoravtaler
 • Inntekt/utbytte opptjent i AS evt. andre selskapsformer tilknyttet idrettsaktiviteten
 • Evt. andre inntekter som ikke er nevnt ovenfor

Inntektene oppgis i det året man har opptjent/vunnet (uavhengig om det settes inn på fond eller ikke).

4.2 Søknadsprosedyre

Det er samme prosedyre og samme skjema som for A- og B-stipend, se pkt. 2.2. Unge utøvere som ikke kvalifiserer til A- eller B-stipend, blir vurdert til utviklingsstipend.

4.2 Stipendets størrelse

Utviklingsstipendet er på kr. 60 000, med mindre det er grunnlag for avkortning jf. pkt. 4.1.

4.4 Tjenester ved Olympiatoppens treningssenter

Følgende tjenester tilbys ved Olympiatoppens treningssenter:

 • Gratis trening ved senteret
 • En personlig kvote til testing, faglig støtte og helsetjenester
 • En personlig kvote lunsjbilletter
 • Et kornmåltid hver dag
 • Sportsprodukter under/etter trening
 • Mulighet for massasje

4.5 Utbetaling

Se pkt. 2.5

Kontaktperson:

Ester Stølen Sætre
Ester Stølen Sætre
Administrasjonskonsulent

Ester Stølen Sætre
Ester Stølen Sætre
Administrasjonskonsulent