Råd fra fagavdeling for idrettscoaching

Treneren har en sentral posisjon i unge utøveres idrettslige utvikling. For utøvere er treneren viktige både som kunnskapsformidler, verdiformidler og rollemodell.

For å legge godt til rette for utvikling for unge utøvere er det viktig at treneren:

  • Setter utøverne i sentrum for den idrettslige utviklingen
  • Lærer utøverne å ta med-ansvar for eget utviklingsprosjekt
  • Bidrar til helhetlig utvikling av utøverne
  • Behandler hver utøver som et unikt individ
  • Lærer utøvere å fungere sammen i lag/team gjennom godt samspill med andre

For at treneren på en god måte skal kunne fungere optimalt for den helhetlige og idrettslige utviklingen for unge utøvere, er det viktig at trenerens kompetanse er høy. Vi deler trenerkompetanse inn under følgende overskrifter; Idrettsfaglig kompetanse, ledelses og relasjonskompetane, kompetanse til å lede seg selv.

Idrettsfaglig kompetanse:

En god trener skal sette utøveren i sentrum for den helhetlige utviklingen og ut fra dette utgangspunktet kunne individualisere ut fra utøverens nivå, ambisjoner og forutsetninger. Det å systematisk observere, analysere og gi feedback på utøverens utvikling er viktige virkemidler i denne prosessen. I denne prosessen er det av stor betydning at treneren sammen med utøveren skaper et rom for å utvikle samarbeid, refleksjon og eierskap til egen og fellesskapets utvikling og praksis.

En trener bør kontinuerlig jobbe med å skape gode og konstruktive læringssituasjoner både for utøveren. laget og seg selv relatert til både trening og konkurranser for å støtte opp under bevisstheten til egen utvikling og progresjon. Utvikling av utøvernes relasjonelle ferdigheter til hverandre, for å skape dynamiske grupper der individenes kompetanse blir aktivt brukt i i fellesskapet. Det er også en viktig rolle for en trener for unge utøvere å evne å forenkle kompleksitet og kunne gi råd og diskutere med utøver om hva som er gode valg relatert til individets utvikling. Dette er spesielt viktig i et samfunn med mye som påvirker og stor tilgang på informasjon. 

Ledelses- og relasjonskompetanse:

Et viktig område for en trener for unge utøvere er å skape et godt utviklingsmiljø og være en tydelig leder av dette. Det å kunne lede teamet gjennom gode mål, strategi og verdiprosesser er en viktig faktor for å sammen kunne skape et dynamisk team. I dette arbeidet legges grunnlaget for å sammen skape en sterk utviklingskultur preget av konstruktive relasjoner til hverandre, der hver enkelt sin kompetanse skal bringes inn og skape et sterkt og tillitsfullt fellesskap der både trenere og utøvere trives og utvikles. Dette krever at treneren har en bevisst pedagogisk praksis, jobber systematisk med kommunikasjon både kollektivt og individuelt og utvikler rutiner for involvering og medansvar.

Kompetanse til å lede seg selv:

En trener for unge utøvere bør gå foran og vise utviklingsvilje ovenfor sine utøvere, der treneren viser ansvar for sin egen utvikling. Et sterkt virkemiddel i dette kan være å bruke sine utøvere aktivt til egen læring og evaluering. Det er også sentralt at man som trener har en god balanse mellom trenergjerningen og hverdagen. Dette er også et viktig signal til utøverne om viktigheten av helhetlig utvikling på alle de arenaer som et individ skal fungere på for å fungere optimalt i rollen både som utøver og trener. Trenere med et bevisst forhold til egne verdier og menneskesyn, som etterstreber en hverdagspraksis hvor man aktivt bruker og synliggjør dette, er viktig for å skape gode utviklingsmiljøer over tid. Det er også med på å legge til rette for en trenerpraksis der det er at kort avstand mellom ord og handling.

Anbefalt litteratur